AĞAÇLANDIRMA HİZMETLERİMİZ
  1. Mera Islahı Projelendirmesi
  2. Hazine Arazilerinde Projelendirme Ve Saha Teslimi
  3. Sahipli Arazilerde Ağaçlandırma Projelendirmesi
  4. Devlet Ormanlarında Projelendirme
  5. Uygun fidan temin edilmesi
  6. Kontrol ve bakım hizmetleri
  7. Hibe, Kredi Ve Desteklerin Takibi

    

Firmamız her türlü arazinin projelendirilmesi, uygun fidan seçilmesi, arazi keşfi, fizibilite oluşturulması, planlanması, anahtar teslimi yapılması, yapımlarının organize edilmesi, kredi/finansman ve yatırım programlarının yapılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi işleriyle ilgilenir.
Mera Islahı Projelendirmesi .. Çayır ve otlakların yem verimini kalite ve kantite yönünden yükseltmek için; sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak muhafaza gayesiyle çeşitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını kapsar.

Hazine Arazilerinde Projelendirme Ve Saha Teslimi

Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Genel Müdürlük adına tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Müracaata konu saha hazine arazisi ise; işletme müdürlüğü, ön izin sahibinden Maliye Bakanlığınca verilen ön izne göre Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak, uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. İkinci fıkrada belirtilen işlemler Maliye Bakanlığı tarafından verilen ön izin süresi içerisinde yapılır. Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Maliye Bakanlığınca, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır. Saha teslimi, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerince yapılır.

Sahipli Arazilerde Projelendirme. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde;

  1. a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, talep etmeleri halinde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışması yapılabilir veya yaptırılabilir.
  2. b) Gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları haricindeki diğer tüzel kişilere ait arazilerde ise sadece erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir veya yaptırılabilir.

Müracaata konu saha sahipli arazi ise; işletme müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en geç 90 gün içerisinde uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü tarafından ilgilinin dilekçesi işlemden kaldırılır. İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler ve onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce uygulama projesinin onaylandığı ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilerek 60 gün içerisinde taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip 90 gün içerisinde işe başlanır. Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma müracaatları için aynı sahipli arazilerde olduğu gibi işlem yapılır.

Devlet Ormanlarında Projelendirme

Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, gerektiğinde verimli ormanlarda ve ilgili kurumların uygun görmesi halinde de; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlarda, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanlarında, Bakanlar Kurulu Kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerlerde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar ile endemik ağaç, ağaççıklar ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanları ve orman bitkileri orijinli süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlıkların kurulma esaslarını ve üretilen fidanların değerlendirme usulleri Genel Müdürlükçe belirlenir

Arazi Ücretsiz Veriliyor
Orman alanları, özel ve tüzel kişilere proje süresi sonuna kadar ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Hazine arazileri ise 49 yıllığına verilebiliyor. Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma yapanlara da arazi vergisinde indirim kolaylığı sağlanıyor. Ön etüt raporu ve projelendirme de Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ücretsiz olarak yapılıyor ve proje süresi boyunca teknik yardım sağlanıyor. Bunun yanında, uygulama projesinde yer alan arazi hazırlığı, arazinin tel ile çevrilmesi, dikilecek fidanların bedeli, fidan dikimi, 3 yıllık bakım gibi giderler için düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Köy yönetimlerince yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarında ise uygulama projelerinde belirtilen tutarın tamamı hibe ediliyor.
30 Yıl Sonra Geri Ödeme
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hızlı gelişen türler ile ceviz, kestane, antepfıstığı gibi gelir getirici türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarına 15 yıl kredi imkanı sunuluyor. Geri ödeme ise sürenin sonunda ekim ayında faizi ile birlikte tek seferde tahsil ediliyor. Çam, meşe, göknar gibi gelişimi 30 yılı aşan türler için yapılan ağaçlandırma çalışmalarında ise kredi süresi 30 yıla kadar uzuyor. Ancak bu türler için verilen kredilerden faiz alınmıyor. Özel ağaçlandırma ile elde edilen meyve ve odun özel orman sahiplerince değerlendiriliyor.

Özel ağaçlandırma nedir: Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırmalara ÖZEL AĞAÇLANDIRMA denir.

Özel ağaçlandırma çalışmalarının yasal dayanağı nedir? 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci, 59 uncu, 60 ıncı, 63 üncü, ek 5 inci maddesi ve ek 12 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 23.08.2012 ve28390 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Ağaçlandırma yönetmeliği” ile, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri ile 11, 13 ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 11 Ocak 2017 Tarihli 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” tir.

Özel ağaçlandırma hangi sahalarda yapılabilir? Özel ağaçlandırma çalışmaları; 

Bazı Çalışmalarımız

Sizin İstediginiz Şekilde Projelendirip Uyugulamasını Yapmaktayız. Yaptığımız Tasarımın Merak Ettiğiniz Her Köşesini En İnce Ayrıntısına Kadar İnceleyebilir Böylelikle Uygulama Sonrasında İstenmedik Sürprizler İle Karşılaşmazsınız..

landscaper-homepage-work-01