Neden Amenajman Planı ?

  • Amenajman planı hukuki bir zorunluluktur (6831/26. madde)
  • Uluslararası talep edilen veriler amenajman planlarından sağlanır
  • Döner sermaye bütçesi amenajman planlarına göre belirlenir
  • Sektörel kalkınma planları (hedef ve stratejiler) amenajman plan verilerine göre belirlenir.
  • Geleceğin ve sürdürülebilirliğin teminatdır.
  • Orman amenajman planları birer hukuki belgedir
  • Yapılacak olan araştırma ve proje çalışmaları için gerekli veriler amenajman planlarından elde edilir. Amenajman planları birer veri tabanıdır
  • Orman ekosistem yapısının zamansal değişimini göstermektedirler

Tüm ormancılık uygulamaları bu planlara göre yapılmaktadır.

Planlama Süreci

AMAÇLARIN SAPTANMASI: Planlamada ilk hareket noktası, işletmenin birincil amaçlarının (ana hedefler) ve ikincil amaçlarının (yan hedefler) açık seçik biçimde belirlenmesidir.

ENVANTER: Saptanan amaçlara ulaşmak için işletmenin, gerek işletme dışında (çevresinde)

ve gerekse işletme içinde araç, gereç, malzeme, para, bilgi, beceri açılarından ne gibi olanaklara sahip olduğunun araştırılıp belirlenmesi

TASARIM: Seçeneklerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Amaca yönelik bütün seçenekler

belirlenir ve ayrı ayrı değerlendirilir. Daha sonra bu seçenekler birbiriyle karşılaştırılır.

MODELLEME: Alternatifler arasında en uygun seçeneğin belirlenmesi

PLAN YAPIMI

Saptanan amaçlar, mevcut durum ve kararlaştırılan yöntem ile plan yapımının gerçekleştirilmesi

DENETİM: Plan uygulamasından alınan sonuçların planda saptanan hedeflerle karşılaştırılması ve arada olumsuz bir fark varsa bunların hangi önlemlerle nasıl giderilebileceğinin belirlenmesi